คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ดำเนินงาน) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 63 BC-34879

280฿

รหัสสินค้า: KP-34886 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ดำเนินงาน) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 63 BC-34886 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                     
*ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค                                                                   
*ความรู้ด้านการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง                                                     
*ความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงการ                                                                                    
*ความรู้ด้านการประเมินผลโครงการ                                                                                 
*การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน และต้นทุน                                                                         
*การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                            «แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ชุดที่ 1.                                                                   «แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ชุดที่ 2.                                                                   «แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงการ/การประเมินโครงการ                                                          «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 1.                                                                 «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 2.                                                                 «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 3.                                                                  «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 4.                                                                 «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 5.                                                                 «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 6.