คู่มือสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ                           
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                                                    
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                               
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   
*พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562                                                      
*พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562                     
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562                                                                                                      
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562      
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  พ.ศ. 2562                                                                                                                      
*หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                                                   
*หลักการประชาสัมพันธ์                                                                                                                         
*การเขียนแผนงาน โครงการ                                                                                                                  
*วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                                              
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.