คู่มือสอบนายทหารประทวนชาย-หญิง กรมการเงินทหารบก ปรับปรุงใหม่ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายทหารประทวนชาย-หญิง กรมการเงินทหารบก ปรับปรุงใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน           
*แนวข้อสอบการบัญชี การเงิน ชุดที่ 1.                                                               
*แนวข้อสอบการบัญชี การเงิน ชุดที่ 2.                                                               
*ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (มหภาคและจุลภาค)                                                     
*แนวข้อสอบความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                  
*แนวข้อสอบความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                  
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                             
*ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555                                                     
*แนวข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555