คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน     
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                     
*พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533                                                                          
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                                                                                                  
*พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537                                                                                      
*แนวข้อสอบ  พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561               
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวมข้อมูล                                                                               
*การจัดเตรียมการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             
*การจัดเก็บเอกสาร                                                                                                     
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                              
*แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                
*แนวข้อสอบ แนวข้อสอบงานบริหารเอกสาร                                                                 
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์