คู่มือสอบพนักงานธุรการ กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานธุรการ กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเปทข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ กรมอู่ทหารเรือ                                                                                        
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                          
*ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี                                                                                     
*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   
*ความรู้ด้านงานบุคคล                                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                 
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                
*แนวข้อสอบ งานบุคคล                                                                                        
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                              
*แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                        
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์