คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518                                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550                                                                                       
*พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542                                                    
*ความรู้พื้นฐานเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเพาะชำ                                                             
*การขยายพันธุ์พืช                                                                                                     
*การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช                                                                              
*การปรับปรุงบำรุงดิน                                                                                                  
*การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช                                                                                         
*การตกแต่งปรับภูมิทัศน์                                                                                               
*การเกษตรยั่งยืน                                                                                                       
*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                       
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                 
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 1.                                                                              
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 2.                                                                              
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 3.