คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกเกษตร ออกใหม่ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกเกษตร ออกใหม่ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                                                      
*การขยายพันธุ์พืช และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                                         
*การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช                                                                              
*การปรับปรุงบำรุงดินและน้ำเพื่อการเกษตร                                                                        
*ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์                                                                                            
*การตลาดและนโยบายการเกษตร                                                                                    
*การเก็บรักษาผลผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร                                                            
*การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลผลิต และแหล่งผลผลิตทางการเกษตร                                          
*การส่งเสริม และเผยแพร่ด้านการเกษตร                                                                            
*เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร                                                                                        
*การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย                                            
*การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร                                                      
*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                       
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 1.                                                                              
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 2.                                                                              
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 3.