คู่มือสอบครูผู้ช่วย เอกการตลาด ออกใหม่ปี 63

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบครูผู้ช่วย เอกการตลาด ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*การตลาดและความสำคัญของการตลาด                                                                            
*แนวความคิดทางการตลาดและการบริหารการตลาด                                                               
*บทบาทและหน้าที่การตลาด                                                                                         
*สภาพแวดล้อมทางการตลาด                                                                                         
*การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์                                  
*พฤติกรรมผู้บริโภค                                                                                                    
*ผลิตภัณฑ์                                                                                                              
*การกำหนดราคา                                                                                                      
*การจัดจำหน่าย                                                                                                       
*การส่งเสริมการตลาด                                                                                                  
*เทคโนโลยีกับการตลาดและจรรยาบรรณนักการตลาด                                                             
*การวิจัยตลาด                                                                                                                    
*ตลาดองค์การ และพฤติกรรมการซื้อ                                                                                
*การตัดสินใจทางการตลาด                                                                                            
*การขายโดยบุคคล                                                                                                     
*การตลาดเจาะจง                                                                                                      
*การตลาดในศตวรรษที่ 21 : การตลาดออนไลน์                                                                    
*การตลาด 4.0 กับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล                                                                     
*แนวข้อสอบ การตลาด ชุดที่ 1.                                                                                
*แนวข้อสอบ การตลาด ชุดที่ 2.                                                                                
*แนวข้อสอบ การตลาด ชุดที่ 3.