คู่มือสอบเจ้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ปี 63 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                                              
*แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ (เชิงนามธรรมและเชิงปริมาณ)                               
*แนวข้อสอบความสามารถในด้านภาษาไทย                                                                    
*พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*การจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางสถิติ                                                                               
*การสุ่มตัวอย่าง (sampling)                                                                                           
*การวิจัยและสถิติ                                                                                                       
*การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ                                                                                            
*การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูล                                                                 
*การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                                            
*การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                                                                                          
*การส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ                                                                                     
*แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ.                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์