คู่มือสอบตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 สภากาชาดไทย ปี 63

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 สภากาชาดไทย ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย                                                                                        
*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์                                                                                          
*แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล                                                                           
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย                                                                        
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          
*คามรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                            
*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                              
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            
*แนวข้อสอบ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                    
*แนวข้อสอบ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                    
*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์