คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกใหม่ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกใหม่ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
*แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา                                                                        
*แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม                                                                     
*แนวข้อสอบการวิเคราะห์เชิงปริมาณ                                                                           
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                           
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  1.                                                                     
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  2.                                                                     
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  3.                                                                     
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  4.