คู่มือสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ส่วนความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกใหม่ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ส่วนความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกใหม่ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน       
*นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา                                                                 
*แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น                                              
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4. พ.ศ. 2562              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   
*พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                                   
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546                                 
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                                      
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                           
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                    
*พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551                                                    
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551                                   
*พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551                                                                        
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551                                                        
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                             
*แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย                                                                               
*แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม                                                                            
*มาตรฐานวิชาชีพ                                                                                                      
*แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ                                                                                 
*สมรรถนะวิชาชีพครู