คู่มือสอบนักวิชาการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                              
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับแผน TIEB                                                                                            
*พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                                  
*พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                                               
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                               
*ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                              
*การคิดวิเคราะห์ด้านพลังงาน                                                                                        
*แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก                                                                        
*แผนอนุรักษ์พลังงาน                                                                                                 
*การสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมของประเทศไทย                                                                  
*การทดสอบและตรวจสอบ เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                        
*การจัดการพลังงาน                                                                                                    
*สถานการณ์พลังงาน                                                                                                  
*รวมแนวข้อสอบพลังงาน                                                                                          
*ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                        
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                
*แนวข้อสอบ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์