คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6. พ.ศ. 2562                                                                          
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ (Vocabulary)                                                          
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                            
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องการสนทนา (Conversation )                                                  
*แนวข้อสอบสถานการณ์ทั่วไปในปัจจุบัน                                                                          
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                     
*การวางแผน                                                                                                          
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                        
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการ                                                      
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                     
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                                                   
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                               
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2                                                                
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์