คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่้วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่้วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                                                              
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                
*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                                
*การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล                                                                                  
*การบริหารงบประมาณ                                                                                                         
*การจัดการองค์กร                                                                                                     
*การจัดการองค์ความรู้                                                                                                 
*การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล                                                                                     
*การประสานงาน                                                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                                        
*แนวข้อสอบความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น                                                                            
*แนวข้อสอบการสรุปและวิเคราะห์งาน                                                                           
*แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์                                                                       
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงาน                                                                         
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                       
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                       
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                       
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์