คู่มือสอบนิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                                                                            
*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                      
*ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559                                                                                                               
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2535                                                
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        
*ระเบียบข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ                                                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง                                                                   
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                              
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                            
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                          
*แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์