คู่มือสอบนักวิเคราะห์งาน 5 ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร การยาสูบแห่งประเทศไทย ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์งาน 5 ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร การยาสูบแห่งประเทศไทย ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการยาสูบแห่งประเทศไทย
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                        
*แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร                                                                              
*การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์                                                                 
*การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร                                                                          
*การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน                                                                       
*แนวข้อสอบ ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                  
*แนวข้อสอบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์งาน ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์งาน ชุดที่ 2.                                                                           
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์งาน ชุดที่ 3.                                                                           
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                             
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์