คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2563 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
*ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท                                     
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท                   
*พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535                                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2551                                                                             
*พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                                                    
*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                             
*สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                                           
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                         
*แนวข้อสอบ ด้านการค้าการลงทุน                                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                             
*แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                          
*แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า