คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก                                                          
*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข                                                                           
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย                                                                       
*แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล                                                                            
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                             
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558               
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                         
*ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
*แนวข้อสอบระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม           
*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ                                                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                     
*การบริหารงบประมาณ                                                                                                         
*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                        
*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                          
*การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                     
*การจัดการองค์กร                                                                                                     
*การจัดการองค์ความรู้                                                                                                 
*งานการเงินและบัญชี และงานสัญญา                                                                               
*การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล                                                                                     
*แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                              
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.