คู่มือสอบพนักงานบุคคล 2 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบุคคล 2 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย                                                     
*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                                   
*พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527                                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาล พ.ศ. 2527                                                              
*ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2533 ว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง โดยใช้เงินกองทุน อ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และที่แก้ไขเพิ่มเติม      
*แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน                                              
*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์