คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ปี2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ปี2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแมีกติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี                                                                   
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528               
*ข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                              
*พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                    
*พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                                                            
*แนวข้อสอบ การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2551                                                        
*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                                         
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                     
*พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                                                      
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562          
*ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านแรงงาน                                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                        
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์