คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน ปี2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน ปี2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแมีกติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
*ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร                                                                                           
*การตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร                                                                        
*การทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต                         
*แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช                                                                          
*การอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ                                                               
*การปรับปรุงพันธุ์ และการขยายพันธุ์                                                                                
*การอนุรักษ์ดินและน้ำ                                                                                                 
*การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการดิน                                                                              
*การปรับปรุงบำรุงดิน                                                                                                  
*การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน                                                     
*ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                  
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่  1.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่  2.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่  3.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่  4.                                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์