ECT1301 / ET131 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

52฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคล่าสุด  S/58 : S/57 1/56 : ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค

ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 100 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg