คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                              
*บัญชีแยกประเภท                                                                                                     
*การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด                                                                                              
*การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                                
*งบการเงิน                                                                                                              
*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                               
*หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชี                                                                      
*หลักฐานการสอบบัญชี                                                                                                
*กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี                                                                                       
*วิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี                                                             
*การประเมินความเสี่ยง                                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์                                                                                                
*แนวข้อสอบ วิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์