สรุป POL3112 / PS396 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา

35฿

คำอธิบาย

POL3112 / PS396 สรุปความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา

 


*
*
*
*
*
* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวทางการเมืองในพุทธศาสนา

บทที่ 2 มนุษญ์กับการเมือง

บทที่ 3 ความคิดทางการเมือง

บทที่ 4 รัฐโลกวิสัย

บทที่ 5 สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และระบอบการปกครองในสมัยพุทธกาล

บทที่ 6 พระเจ้าอโสกมหาราชและแนวคิดธรรมราชา

บทที่ 7 การปกครองของคณะสงฆ์

ภาคผนวก ลักษณะการปกครองสงฆ์

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

*
*
*
*
*
*บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg