คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                         
*ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                      
*ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ                                                                                      
*วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง                                                                                  
*ระบบแสงสว่าง                                                                                                        
*เครื่องปรับอากาศ                                                                                                     
*เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                  
*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                          
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           
*การประมาณราคาระบบไฟฟ้า-เครื่องกลอาคาร                                                                    
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 5.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 6.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 7.