คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสุขภาพจิต 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสุขภาพจิต 63 รูปเล่ม :เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต            
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                     
*ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                                              
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                          
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       
*การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                                                 
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                             
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.