คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2563 BC-34749

260฿

รหัสสินค้า: KP-34749 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2563 BC-34749 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย                                                                 
*
*วิชาคณิตศาสตร์
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1                                                                   
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                     
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                  
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                  
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                  
*วิชาภาษาไทย
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.                                                                     
*วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                  
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                 
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                 
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                 
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.                                                                  
*
*วิชาความรู้ทั่วไป
*ความรู้ด้านการทหารของไทย                                                                               
*ค่านิยมคนไทย                                                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1.                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2.