คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563  รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล           
*ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                     
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2562                                                                                            
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                          
*การบริหารงานประชุม                                                                                                 
*การบริหารงานพัสดุ                                                                                                   
*การบริหารงบประมาณ                                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                        
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                
*แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          
*แนวข้อสอบการบริหารงานพัสดุ                                                                                  
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์