คู่มือสอบด้านช่างยนต์ กรมการทหารช่าง ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบด้านช่างยนต์ กรมการทหารช่าง ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการทหารช่าง           
*วิชาทั่วไป (45 คะแนน)       «แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                                            «แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                                            «แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 1.                                                                             «แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 2.                                                                             «แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 3.                                                                             «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                    «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                    «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                             
*
*วิชาทหาร (15 คะแนน)
*ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555                                                     
*แนวข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555                                 
*
*ทฤษฎีช่างตามสาขา (40 คะแนน))
*ความรู้ด้านช่างยนต์                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์                                                                         «แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 3.                                                                               «แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 4.