คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี               
*ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                                        
*เศรษฐกิจระหว่างประเทศ                                                                                             
*กฎหมายระหว่างประเทศ                                                                                             
*องค์การระหว่างประเทศ                                                                                              
*แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 1.                                                             
*แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 2.                                                             
*แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 3.                                                             
*แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 4.                                                             
*การเขียนและการแปลภาษาอังกฤษ                                                                                  
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.                                                                                 
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.                                                                                 
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 3.                                                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์