คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล       
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                            
*หลักการประชาสัมพันธ์                                                                                                
*การผลิตสื่อ งานถ่ายภาพ งานวีดีโอ และงานกราฟฟิก                                                             
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          
*วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                                
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                      «แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                     «แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                     «แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                                «แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                               «แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.