คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักกิจการยุติธรรม  ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักกิจการยุติธรรม  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกิจการยุติธรรม                                                                            
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไปและภาษาไทย                                                                 
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                    
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              
*พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549                                             
*ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565)                              
*การบริหารงานยุติธรรมของประเทศ                                                                                 
*การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศไทย                                                           
*การประเมินผลกระทบการบังคับใช้กฏหมาย ร่าง พ.ร.บ.ทะเบียนประวัติอาชญากร การปรับปรุงโทษประหารชีวิต                                                                                            
*การเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ                                     
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                                 
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                          
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                            
*แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง                                                                                      
*แนวข้อสอบ Conversation                                                                                            
*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                     
*การเขียน Writing                                                                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์