คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมประมง ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมประมง ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง                                                                                           
*พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558                                                                                       
*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                
*ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมประมงและกองตรวจการประมง                                                    
*การจัดทำแผนปฏิบัติงาน                                                                                             
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.