คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                 
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                  
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                      
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                
*แนวข้อสอบการจัดการเอกสารในสำนักงาน                                                                             
*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                               
*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Word                                                       
*แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  Microsoft Excel                                                      
*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  Microsoft PowerPoint                                               
*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint