คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน                                                                           
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานสถิติ การบันทึกข้อมูลด้านสถิติ                                                                 
*การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word                                                                   
*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel                                                                    
*แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint                                                             
*แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม  Outlook Express                                                                  
*แนวข้อสอบ Outlook Express                                                                                   
*แนวข้อสอบ Internet                                                                                            
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                        
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                
*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์