คู่มือเตรียมสอบพนักงานภาษีสรรพากร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร  ปี 2563 BC-34688

270฿

รหัสสินค้า: KP-34688 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานภาษีสรรพากร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร  ปี 2563 BC-34688 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร      
*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                           
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             30
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    37
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                            
*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                  
* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                
*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                          
*แนวข้อสอบงานพัสดุ                                                                                            
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                           
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร                                                                      
*แนวข้อสอบรวม