คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) กทม ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) กทม ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*หลักการพลศึกษา
*การจัดกิจกรรมพลศึกษากีฬาและนันทนาการ                                                                      
*วิธีจัดการเรียนการสอน                                                                                               
*การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา การตัดสินกีฬา                                                                     
*การบาดเจ็บทางกีฬา การปฐมพยาบาล                                                                              
*การจัดค่ายพักแรม การจัดและนำเกมส์ เพลง                                                                      
*การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประชาสัมพันธ์                                                            
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์ส่งเสริมและศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ.2530            
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดําเนินงานของศูนย์เยาวชนและศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ.2555             
*ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา   
*เวชศาสตร์การกีฬา                                                                                                    
*จิตวิทยาการกีฬา                                                                                                     
*แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้      
*แนวข้อสอบ ชุดที่ 1.                                                                                         
*แนวข้อสอบ ชุดที่ 2.                                                                                        
*แนวข้อสอบ ชุดที่ 3