คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์ ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์ ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์                                                                                           
*ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556                                
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word                                                     
*แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel                                                     
*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft PowerPoint                                               
*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                   
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              
*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                     
*ความรู้ด้านบริหารงบประมาณ                                                                                       
*แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                     
*แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                        
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                  
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์