คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านรัฐศาสตร์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2563

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านรัฐศาสตร์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*
*ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน)
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                
*แนวข้อสอบความสามารถ ด้านเหตุผลและด้านตัวเลข                                                       
*แนวข้อสอบความสามารถ ด้านภาษาไทย                                                                      
*แนวข้อสอบความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ                                                                  
*พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548                  
*ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552                 
*ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560                                                                                                                
*
*ภาค. ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (30 คะแนน)                                                   
*ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น                                                          
*การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์                                                            
*ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์                                                                                      
*องค์การระหว่างประเทศ                                                                                                
*อาเซียน 2025 มุ่งหน้าไปด้วยกัน  วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 แผนประชาคมอาเซียน 2016-2025                                                                                  
*แนวข้อสอบวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน  ค.ศ. 2025                                                      
*แนวข้อสอบ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (รัฐประศาสนศาสตร์)                                             
*แนวข้อสอบ องค์การและการจัดการในภาครัฐ  รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการบริหาร                     
*แนวข้อสอบ องค์การและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                    
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์