คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์  สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์  สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*
*ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน)
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                
*แนวข้อสอบความสามารถ ด้านเหตุผลและด้านตัวเลข                                                       
*แนวข้อสอบความสามารถ ด้านภาษาไทย                                                                      
*แนวข้อสอบความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ                                                                  
*พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548                  
*ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552                 
*ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560                                                                                                                
*
*ภาค. ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (30 คะแนน)        
*ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                           
*ระบบสารสนเทศ                                                                                                        
*ภาษาทางคอมพิวเตอร์                                                                                                 
* Hardware และ  Software                                                                                             
*ระบบปฏิบัติการ และคำสั่งสำเร็จรูป                                                                                   
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                               
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                               
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                               
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                               
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์