คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสรรพกร ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็ยแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร
*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                           
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                           
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
*ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544                      «แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ. 2544    
*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                 
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                          
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560      
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                      
*แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                   
*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                               
*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                
*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)