คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ    
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                        
* นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   
* แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                    
* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                     
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                        
*แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม                                                                           
*หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม                               
*มาตรฐานสิ่งแวดล้อม                                                                                                 
*ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม                                                               
*แนวข้อสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                
*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.                                                                     
*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                               
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม