คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รูปเล่ม : เข้าเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                 
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*การจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                                                                                 
*กลวิธีการประชาสัมพันธ์                                                                                              
*ความรู้ด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล                                                                     
*การออกแบบนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์                                                                      
*การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์                                                                                    
*การเขียนข่าว บทความ การเขียนสคริปต์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                  
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                                      «แนวข้อสอบ ชุดที่ 1.                                                                             «แนวข้อสอบ ชุดที่ 2.                                                                             «แนวข้อสอบ ชุดที่ 3.                                                                             «แนวข้อสอบ ชุดที่ 4.                                                                             «แนวข้อสอบ  ชุดที่ 5.