คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 BC- 34534

270฿

รหัสสินค้า: KP- 34534 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 BC- 34534 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร     
*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                           
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                           
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534                                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                 
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                              
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                     
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวางแผนงาน                                                                   
*การประสานงานและการบริหารจัดการภายในองค์กร                                                               
*การบริหารงบประมาณ                                                                                                         
*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                 
*แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                 
*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                             
*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                              
*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)