คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 BB-127

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 BB-127 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น
*การจำแนกพืช
*การปรับปรุงพันธุ์พืช
*การขยายพันธ์พืช การเพาะเมล็ด การตอน การติดตา การทาบกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น
*การดูแลบำรุงรักษา เช่น การปลูก การปรับปรุงดิน การให้น้ำ การให้ปุ๋ย การจัดการดิน
*การตัดแต่งและการควบคุมทรงพุ่ม การค้ำยัน การศัลยกรรม การล้อมย้าย
*การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
*การจัดภูมิทัศน์ ได้แก่ การออกแบบ การตกแต่งเพื่อจัดภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
*การส่งเสริมเกษตร ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
*เกษตรทฤษฎีใหม่
*เศรษฐกิจการเกษตร และอุปกรณ์การเกษตรประเภทต่างๆ
*เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และการนำนวัตกรรมมาใช้
*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
*แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรชุดที่ 3.
*แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรชุดที่ 4.