คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กทม.ปี 2563 BC-34619

299฿

รหัสสินค้า: KP-34619 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กทม.ปี 2563 BC-34619 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535                                                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                            
*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                         
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                              
*การวางแผน การจัดการและบริหารด้านสิ่งแวดล้อม                                                                
*การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำมันและไขมัน ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำ และตะกอนจากแม่น้ำ คลอง สระน้ำ และระบบบำบัดต่างๆ                                                                                   
*การวิเคราะห์วิจัย ทดลอง ตรวจสอบ ตรวจวัดและควบคุม คุณภาพน้ำ มูลฝอยตะกอน สิ่งปฏิกูล น้ำมันและไขมัน ปุ๋ยอินทรีย์                                                                                              
*การควบคุมระบบบำบัดน้ำ ตะกอน มูลฝอย สิ่งปฏิกูล ไขมันและน้ำมัน                                            
*การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้งเครื่องมือพื้นฐานและขั้นสูง                               
*ระบบมาตรฐานระดับสากลตามมาตรฐาน ISO 17025                                                            
*ระบบประกันคุณภาพการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ                                                                
*การจัดการห้องปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยและการจัดการสารเคมี                                             
*การเผยแพร่ รณรงค์ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                   
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1                                                                           
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2