คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายและองค์กรสิ่งแวดล้อม                                                                     
*สถานการณ์สิ่งแวดล้อม                                                                                              
*ความรู้ด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล                                                                     
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์                                                                     
*งานด้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์                                                                                      
*หลักการสื่อสาร                                                                                                        
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                           
*การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                           
*การจัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                 «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 5.                                                                             «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์