คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายและองค์กรสิ่งแวดล้อม                                                                     
*สถานการณ์สิ่งแวดล้อม   
*ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                             
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล                                                                                 
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์