คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฏร์ธานี

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฏร์ธานี รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร                                                                                   
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล                                                              
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518                                                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518                                                            
*พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร                                                      
*ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิต คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร                                                                                      
*เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช                                                                                
*การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน                                                              
*ความรู้ทาง กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ            
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                     
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.                                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์